دانشگاه مجازی

چکیده

فناوری اطلاعات، همان‌گونه که بسیاری از محورهای زندگی را متحول کرده، آموزش عالی را نیز با تغییرات شگرفی روبرو نموده است. مؤسسات آموزش عالی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، برنامه‌های چندرسانه‌ای اثربخش و پیچیده‌ای را ارائه می‌کنند. دانشگاه مجازی به صورت پدیده‌ای درآمده که دسترسی به آموزش عالی را افزایش می‌دهد. این پدیده تا حدودی راه خود را به دنیای دانشگاه باز کرده است. تأثیر فناروی اطلاعات بر آموزش و یادگیری عمیق‌تر و شگرف‌تر از آن بوده است که افراد در آموزش عالی تصور کنند. دانشگاه‌های ایران نباید این تحولات را نادیده بگیرند. در این مقاله تأثیر فناوری‌های ایجاد شده شامل اینترنت و شبکل جهان‌گستر، بر آموزش عالی، و همچنین ظهور و افول برخی از دانشگاه‌های مجازی، تأثیرات احتمالی فناوری اطلاعات بر آموزش و یادگیری و تأثیر فناوری اطلاعات بر تعاملات جامعۀ دانشگاهی به بحث گذاشته می‌شود. در این نوشتار، پیشنهاد شده است چنانچه اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها بخواهند به منظور تدوین مطالب و درس‌نامه‌ها، با هدف اثربخش کردن آموزش عالی، از این فناوری‌ها بهره ببرندف باید خواستار سرمایه‌گذاری عظیمی در فناوری اطلاعات شوند. این سرمایه‌گذاری موجب غنای آموزش عالی و بهبود دانش‌پژوهی در جامعه دانشگاهی می‌شود و در نهایت، موجب ارتقای کیفیت دانشگاه‌های ایران می‌گردد. رویکرد دانشگاه مجازی برای افزایش دسترسی و بالا بردن کیفیت آموزش عالی، سیاستی مقطعی است و پیش از اجرای آن باید مطالعات و تأملات فراوانی صورت گیرد. در این مقاله برخی پیشنهادها به منظور تدوین و طراحی زیربناهای فناوری مناسب اطلاعات ارائه شده است.