دانشگاه باز و آموزش از راه دور

چکیده

در این نوشته سعی شده است بعد از تعریف برخی مفاهیم بنیادی از قبیل آموزش از راه دور، آموزش مکاتبه‌ای و دانشگاه‌های باز به بررسی تاریخچه آموزش از راه دور پرداخته شود که در این بخش توضیح داده می‌شود که آموزش از راه دور چهار مرحله را پشت سر گذاشته است مرحله اول، آموزش مکاتبه‌ای بوده در مرحله دوم آموزش رادیویی به آن اضافه گردیده است با بکارگیری تلویزیون آموزش از راه دور وارد مرحله سوم خود شد و در مرحله چهارم یا مرحله فعلی، رایانه با توانایی شگفت‌انگیز خود توانست آموزش از راه دور را ورای تمامی محدودیت‌های زمانی و آموزش مکانی که در گذشته تصور می‌شد قرار دهد. در قسمت دیگری از این بخش به تایخچه آموزش از راه دور در ایران نیز پرداخته شده است و سپس انواع مؤسسات آموزش از راه دور شرح داده شده است: نوع اول مؤسساتی است که روش تدریس آنها اصولاً بر پایه آموزش از راه دور و بهره‌گیری از وسایل جانبی این نوع آموزش طرح‌ریزی شده است و در نوع دوم آموزش از راه دور تنها مکمل برنامه‌های آموزشی سنتی حضوری است. در بخش دیگر مقاله به نقش آموزش از راه دور در توسعه کشورها پرداخته شده است و در پایان نیز استراتژی‌های مختلف جهانی برای گسترش آموزش از راه دور به معرفی برخی از انجمن‌های مختلف و مهم بین‌المللی آموزش از راه دور پرداخته است.