تدوین معیارهای برگزاری همایش های ملی، منطقه ای و بین المللی

چکیده

همایش از نظر میزان فراگیر بودن موضوع و یا گسترۀ جغرافیایی شرکت‌کنندگان به سه دسته ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تقسیم می‌شوند. همچنین همایش‌ها برحسب وظایفی که برعهده دارند نام‌های مختلفی از قبیل کنفرانس، کارگاه آموزشی، کمیسیون، سمپوزیوم، فروم و... به خود می‌گیرند. در این مقاله ابتدا به تعریف انواع همایش‌ها از نظر گستره جغرافیایی پرداخته و سپس کلماتی که در زبان‌های دیگر به معنای همایش آمده و به نحوی در زبان فارسی وارد شده است تعریف شده و در آخر به چگونگی برگزاری یک همایش و زمانبندی آن پرداخته شده است.