بررسی روند برنامه تحقیقات صنعتی در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

چکیده

امروزه همه کشورها اعم از کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه در تلاشند تا بر حجم سرمایه‌گذاری‌های تحقیقاتی خود بیافزایند. در این میان کشورهای صنعتی برای حفظ موقعیت خود و یا افزایش برتری خویش در صحنه‌های رقابت بین‌المللی، در تحقیقات سرمایه‌گذاری می‌کنند و کشورهای در حال توسعه نیز دریافته‌اند که برای رسیدن به رشد و توسعه واقعی و حل و رفع اصولی مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود راهی جز سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیقات ندارند. تحقیقات در زمینه صنعت از مواردی است که کشورهای صنعتی به ویژه صنعتی پیشرفته به آن اهمیت ویژه‌ای می‌دهند و در این کشورها بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی تأمین‌کننده اصلی منابع مالی تحقیقات می‌باشد، در حالی که در کشور ایران، تنها دولت، تأمین‌کننده منابع مالی تحقیقات است. در این مقاله روند اعتبارات برنامه تحقیقات صنعتی در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد و اعتبارات صنعتی در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد و با اعتبارات بخش دولتی (و نه بخش خصوصی) سایر کشورهای مقایسه می‌گردد.