آیا کارآفرینی استراتژی دانشگاه ها را تغییر می دهد؟

نویسنده

-

چکیده

با روند تغییرات بین‌المللی و گذر از جامعه صنعتی به سمت جامعه اطلاعاتی، اتخاذ استراتژی جدید در راستای استفاده از ارزش‌ها و فرصت‌های جدید در دانشگاه‌ها ضروری می‌نماید. به ویژه اینکه با توجه به اهمیت امر توسعه همه‌جانبه اقتصادی و سیاسی که توسعه آموزش و پژوهش نقش بسیار کلیدی در آن دارد و نیز اهمیت روزافزون سه انقلاب در دنیا یعنی انقلاب کارآفرینی، انقلاب دیجیتال و انقلاب اینترنت (که به سه انقلاب E-D-I معروفند)، دانشگاه‌ها در جهت تغییر الگوهای آموزش و پرورش و تغییر مهارت‌ها و توانایی‌های دانشجویان باید به تغییرات استراتژیک در حوزه‌های پژوهشی و آموزشی اقدام کنند. لذا در این مقاله سعی گردیده است ضمن معرفی خلاصه‌ای از آموزش کارآفرینی و کارآفرین که موتور توسعه اقتصادی نامیده شده و فرآیندی است که فرد با ایده و فکر جدید خود و طی مراحلی به ایجاد کسب و کار و معرفی محصول و خدمت جدید در جامعه مبادرت می‌نماید، ضرورت اضافه کردن در مسیر جدید در وضعیت فعلی دانشگاه‌های کشور به عنوان مسیرهای جدید آموزش و پژوهش مورد توجه قرار گیرد. بدین‌معنا که تا به حال دانشگاه‌ها تنها در مسیر مهارت‌های کسب و کار و توانایی‌های کارآفرینی بهعنوان دو جهت استراتژیک فعالیت ننموده‌اند، لذا دو مسیر پیشنهادی به عنوان مواد درسی برای دانشجویان، پیشنهاد می‌گردد تا در آینده دانشگاه‌های کشور همگام با سایر دانشگاه‌های جهان در جهت کسب ارزش افزوده پیشرفت نمایند. 

کلیدواژه‌ها