کارآفرینی در کشورهای اروپایی

نویسنده

-

چکیده

کشورهای پیشرفته از دهه‌های قبل و برخی از کشورهای در حال توسعه از دهه‌های اخیر با توجه به نقش مؤثر و مثبت کارآفرینان اقتصادی در توسعه جامعه، بهره‌بردرای از این پتانسیل راجهت مواجهه با معضلاتی نظیر رکود، تورم و عدم اشتغال مورد توجه قرا رداده و جهت بسط و گسترش آن اقدامات زیادی انجام داده‌اند. کمیسیون اقتصادی اروپا نیز با توجه به اهمیت کارآفرینی شرکت‌های کوچک و متوسط در رشد اقتصادی جوامع، هرساله اقدامات کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای پیشرفته اروپا را در چارچوب مواردی مانند آموزش برای یک جامعه کارآفرین، دسترسی به منابع مادی برای شرکت‌های کوچک‌تر و در یک مرحله زودتر، تأمین مالی برای گسترش شرکت‌ها با تکنولوژی بالا، دسترسی به تحقیق و نوآوری و استفاده بهتر از ثبت اختراعات برای شرکت‌های کوچک و متوسط، بهبود استخدام و شرایط کاری را هماهنگ می‌کند. این کمیسیون برای کشورهای اروپایی که عضو بلوک شرق سابق بوده و نظام اقتصادی آن‌ها در حال گذر از اقتصاد بسته به اقتصاد بازار آزاد است، نیز برنامه‌هایی را طراحی و با حمایت‌های مالی این کشورها را در اجرای این بنرامه کمک می‌نماید. گرچه موانع و مشکلات توسعه کارآفرینی و شرکت‌های کوچک و متوسط در این کشورها زیاد است؛ اما با توجه به گذشت یک دهه از آغاز خصوصی‌سازی گام‌های مثبت اولیه در این زمینه برداشته شده و دولت‌های این کشورها توجه ویژه‌ای به این موضوع دارند.

کلیدواژه‌ها