استانداردسازی مجلات علمی و معیارهار ارزیابی نشریات ISI

نویسنده

-

چکیده

مؤسسه اطلاعات علمی (ISI)، یک شرکت نشر داده‌های پایه است که پ.شش جامعی از مهم‌ترین و مؤثرترین تحقیقات انجام شده در سراسر جهان را در اختیار قرار می‌دهد. در حال حاضر، داده‌های پایه این مؤسسه 8000 مجله بین‌المللی را تحت پوشش قرار می‌دهد. هر مجله پیش از آنکه انتخاب یا رد شود، در یک فرآیند ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد. فاکتورهایزیادی، اعم از کیفی و کمی، در ارزیابی مجلات برای تحت پوشش قرار گرفتن در نظر گرفته می‌شود. استانداردهیا اساسی نشر مجلهف محتوای نوشتار، بین‌المللی بودن، هیئت تحریریه و نویسندگان و نیز داده‌های استنادی مربوطه همگی منظور می‌شوند. استانداردهای اساس مجله شامل این موارد است: زمان‌بندی چاپ مجله، رعایت مقررات بین‌المللی نشر، فرآیند داوری تخصصی و داشتن عناوین، چکیده‌ها و کلیدواژگان مقالات به زبان انگلیسی باشد. چنانچه تمایل مجله ای برای تحت پوشش قرار گرفتن در ISI باشد، باید آخرین شماره چاپ شده مجله را به همراه نامه درخواست به مؤسسه فوق فرستاده و سپس دو یا سه شماره بعدی مجله به محض خارج شدن از چاپ ارسال گردد. در نامه درخواست مختصراً جنبه‌های منحصر به فرد مجله و چگونگی تمایز آن از سایر مجلات در رشته مربوط را توضیح داده و همچنین نام کامل مجله، ISSN مجله، نام و آدرس سردبیر و ناشر مجله بیان گردد. 

کلیدواژه‌ها