معیارهای بهره وری و کیفیت در ایران و جهان

نویسنده

-

چکیده

در این مقاله ابتدا مفاهیم و مبانی کیفیت، سیر تکاملی کیفیت و مدیریت کیفیت و بهره‌وری تشریح می‌گردد. سپس مدل‌های متداول و استانداردهای ارزیابی مدیریت کیفیت معرفی می‌گردند. در این راستا، مشکلات عمده و نکات مهم در مورد صنایع داخلی مطرح و نتیجه‌گیری می‌گردد. به علاوه نتایج مهم‌ترین مطالعات بین‌المللی در زمینه عوامل کیفیت و بهره‌وری به صورت مشروح بحث شده است. براساس این مطالعات، واحدهای صنعتی به شرکت‌های معتبر بین‌المللی، شرکت‌های در حال رشد و شرکت‌های تازه‌وارد یا کوچک تقسیم‌بندی و از نظر عوامل کیفیت و بهره‌وری مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. با توجه به نتایج مطالعات بین‌المللی که در این مقاله تشریح شده است و نتایج تحقیقاتی که در صنایع داخلی در زمینه عوامل بهبود کیفیت و بهره‌وری انجام داده‌ایم، مجموعه‌ای از پیشنهادات کاربردی ارائه گردیده است. به علاوه مدل ایجاد یک برنامه کیفیت و بازرسی که می‌تواند زیربنای مناسبی برای پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت کیفیت فراگیر و کنترل کیفیت فراگیر باشد تشریح خواهد شد.

کلیدواژه‌ها