سیاست علمی و پژوهشی مصوب وزارتخانه ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی کشور

چکیده

فصلنامه رهیافت از شماره 28 صفحاتی را به انعکاس سیاست‌های علمی و پژوهشی دستگاه‌های علمی ـ اجرایی کشور اختصاص داده است. از این رو از کلیه متولیان بخش‌های علمی و پژوهشی دولتی و خصوصی که تمایل دارند از این طریق اطلاع‌رسانی مفید و جامع به محققان و پژوهشگران از یک سو و برنامه‌ریزان علمی و پژوهشی کشور از سوی دیگر صورت پذیرد، درخواست می‌نماید، مراتب را به دفتر فصلنامه اطلاع دهند.