گزارشی از فعالیت های فرهنگستان های کشور

چکیده

در این مقاله به اجمال فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است. این معرفی که توسط روسا و یا دبیران فرهنگستان های کشور صورت پذیرفته است مسائلی شامل، تاریخچه تاسیس، اهداف، ارکان، ساختار و پیکره علمی- اجرایی فعالیت های گوناگون سیاستگذاری، طرح و برنامه های اجرا شده توسط فرهنگستان ها، معرفی گروه ها و یا کمیته های تخصصی و فعالیت های انتشاراتی فرهنگستان ها را در بر می گیرد. امید است جایگاه و رسالت فرهنگستان ها در راستای سیاستگذاری، تولید علم، تقویت علوم و فنون، توسعه تحقیقات و ترویج اطلاعات علمی در جامعه روز به روز رفیع تر و خطیر تر گردد.

کلیدواژه‌ها