مروری بر تولید علم در سال 2003

نویسنده

-

چکیده

با استفاده از تعداد مقالات به ثبت رسیده در شاخه علوم محض در موسسه علمی (ISI) کشورهای عمده تولید کننده علم و میزان مشارکت آن ها در تولید علم جهانی در سال 2003 مشخص شد. همچنین میزان مشارکت ایران در تولید علم جهانی در تمامی شاخه ها و رشته های علمی معلوم گردید. تولید علمی ایران در شاخه علوم محض در سال 2003 به 0/29 درصد رسیده است که در طول یک دهه فعالیت پژوهشی هفت برابر شده است. همچون قبل، رشته شیمی بیشترین مشارکت را در تولید علم دارد. از مجموع 3222 مقاله ایران در شاخه علوم محض، 77 درصد فقط به نام ایران ثبت شده است و در 23 درصد باقیمانده کشورهای آمریکا، کانادا و انگلستان، به ترتیب، بیشترین مشارکت را در تولید علم با ایران داشته اند. برای رسیدن به یک درصد تولید علم جهانی در سال 2010، باید رشد تعداد مقالات ایران در هر سال نسبت به سال قبل حداقل میانگین بیست و پنج درصد را داشته باشد.

کلیدواژه‌ها