نقش آموزش عالی در چشم انداز توسعه ایران 1404

نویسنده

-

چکیده

هدف از این مقاله بررسی نقش آموزش عالی در دست یابی به اهداف چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران است. این مقاله به بررسی وضعیت کنونی توسعه انسانی در ایران، اهمیت توسعه منابع انسانی، مشکلات پیش روی آموزش عالی ایران و سیاست های کلان آموزش عالی در کشورهای پیشرفته می پردازد. دیدگاه های نویسنده درباره چالش های اصلی پیش روی آموزش عالی نیز در آخرین بخش مقاله بیان می شود. این چالش ها روی ده موضوع اصلی در نظام آموزش عالی متمرکز شده اند: تغییر ساختار، برنامه های درسی، دسترسی، سرمایه گذاری در آموزش عالی، ارزیابی ستانده ها، مدرک گرایی، ویژگی های دانشجویان آتی، ایجاد توازن میان آموزش و پژوهش، افزایش کارایی و آموزش و بازآموزی

کلیدواژه‌ها