نقش مؤسسه سیاست علم و فناوری STEPI در مطالعه و تدوین سیاست علوم و فناوری در کرۀ جنوبی

نویسنده

-

چکیده

بعد از چهار دهه کره جنوبی تجربه متنوعی از توسعه به دست آورده است. این تجربه به توسعه سریع اجتماعی- اقتصادی انجامیده است. اکنون کره ای ها معتقدند که باید با مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی اطلاعات دست اول خود را که حاصل تجربه 40 ساله آن هاست به کشورهای در حال توسعه منتقل کنند. لذا دولت کره تصمیم دارد با توسعه منابع انسانی کشورهای در حال توسعه از طریق برگزاری دوره های آموزشی برنامه همکاری های فنی خود را توسعه دهد. هدف از برگزاری دوره های آموزشی ایجاد امکان و فرصتی برای شرکت کنندگان از کشورهای مختلف به منظور ارتقای سطح مهارتهای فنی و اداری آن ها در زمینه مورد نظر است به شکلی که در آینده بتوانند از تجربیات کره در کشورهای خود استفاده نمایند. هدف دیگری که کره ای ها دنبال می کنند شناساندن امکانات و پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی خود به کشورهای در حال توسعه می باشند. در اثر این آگاهی یک نوع همبستگی هم به سیستم کره توسط افراد شرکت کننده در دوره های مختلف از مدیران میانی و موثر در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی می باشند. طبیعتا پیشرفت های سریع علمی و تکنولوژیکی کره در دو دهه گذشته همه شرکت کنندگان را از زوایای مختلف تحت تاثیر قرار می دهد و یک نوع احساس تحسین را در درون آن ها نسبت به کره ای ها و نهایتا یک نوع گرایش به سیستم کره ای ها را در افراد به وجود می آورد. سازمان برگزار کننده دوره های آموزشی آژانس همکاری های بین المللی کره (KOICA) با همکاری موسسه سیاست علوم و تکنولوژی کره (STEPI) و مرکز آموزش همکاری های بین المللی (ICIC) می باشند. KOICA با همکاری موسسات مختلف علوم و تکنولوژی دوره های مورد نظر را برگزار می نماید. محتوی دوره سیاستگذاری علوم و تکنولوژی که در ارتباط با تجربیات کره می باشد توسط موسسه سیاست علم و تکنولوژی کره (STEPI) تدوین گردیده و توسط 20 نفر از اساتید این موسسه ارائه می شود. موسسه فوق در سال 1987 تاسیس گردید. این موسسه یک نهاد دولتی به حساب می آید و از طریق بودجه دولت کره تامین مالی می شود.

کلیدواژه‌ها