ارتقاء علم در خاورمیانه

چکیده

در سال های اخیر، بر طبق مقالات نمایه شده در موسسه اطلاعات علمی (ISI) آمریکا در فاصله سال های 1981 تا 2002، ایران پی در پی حضورش را در جهان علم افزایش داده است. از این رو، تولید علم و ضریب تاثیر گروهی از کشورهای خاورمیانه، شامل ایران، در بیست سال اخیر مورد بررسی قرار می گیرد. همان طور که در شکل (1) نشان داده شده است. تولید علم ایران هرچند هنوز نسبتا کم است، در ده سال اخیر تعداد مقالات ایران افزایش قابل توجهی، از 501 مقاله در سال 1996 به 1830 مقاله در سال 2002، داشته است. مصر بزرگترین تولید کننده علم در این گروه است و تعداد مقالات آن مرتب در حال افزایش است. در حالی که عربستان سعودی دارای یک قله محصول علمی در سال 1996 (1537 مقاله) بوده که پس از آن یک کاهش اندک را نشان می دهد و آن گاه تولید علمی آن از سال 2000 تقریبا به 1300 مقاله در سال ثابت شده است.

کلیدواژه‌ها