رشد علمی در کره جنوبی

نویسنده

-

چکیده

در سال‌های اخیر، براساس مقالات نمایه شده در مؤسسه اطلاعات علمی (ISI)، اینگونه مشهود استکه کره جنوبی میزان مشارکت خود را در تولیدمتون علمی به طور پیوسته افزایش داده است. به طور کلی، کره جنوبی میزان مشارکت خود را در اطلاعات پایه ISI از 05/0 درصد در سال 1981 به 71/1 درصد در سال 2000 و سپس به ½ درصد در سال 2003ف یعنی 42 برابر در مدت 23 سال، افزایش داده است. این افزایش همراه با رشد در تعداد مقالات بسیار تأثیرگذار (IF بالا) ارائه شده توسط مؤسسات کره جنوبی و همین‌طور ترقی ضریب تأثیر رشته های کلیدی ملی بوده است. در حال حاضر، کره جنوبی چهاردهمین ین کشور تولیدکننده علم در جهان است. بیشترین تعداد مقالات در کره مربوط به علوم فیزیک می‌باشد. بیشترین مشارکت در تولیدعلم رشته‌هایمختلف مربوط به علوم مواد می‌باشد، به طوری که در سال 2002 بیش از پنج درصد مقالات این شاخه از علم درکشورکره حاصل شده است. بعلاوه، تحقیاقت درعلوم مواد درکره جنوبی به گونه‌ای است کهدر آن متوسط تعداد ارجاعات به هر مقاله حاصل، بیشترین مطلوبیت را با مقدار متوسط جهانی دارد.

کلیدواژه‌ها