ویژگی های نیروی انسانی توسعه یافته

نویسنده

-

چکیده

توسعه انسانی به معنی ارتقاء توانمندی و ظرفیت نیروی انسانی و درنتیجه افزایش بهره‌وری فردی و اجتماعی او از طریق آموزش و حرفه‌آموزی است. امروزه کارشناسان توسعه اقتصادی بر این باورندکه نیروی انسانی آموزش‌دیده و توسعه‌یافته مهمترین عامل تأثیرگذار در فرآیند توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشورهاست. به همین جهت آنها بیش از پیش بر سرمایه‌گذاری در توسعه منابع انسانی تأکید می‌نمایند. از طرف دیگر، تحولات ناشی از جهانی شدن، رویکرد به توسعه منابع انسانی را تغییر داده و ویژگی‌های نیروی انسانی توسعه‌یافته و مورد نیاز بازار کار، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. در این مقاله، ویژگی‌های نیروی انسانی توسعه‌یافته، از دیدگاه صاحب‌نظران و کارفرمایان مورد مطالعه قرار می‌گیرد و سپس رویکرد مناسب برای دست یابی به توسعه منابع انسانی در ایران، پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها