آکادمی علوم استرالیا

چکیده

آکادمی علوم استرالیا ـ به شکل امروزی خود ـ از سال 1954 با هدف پیشبرد علوم در استرالیا تشکیل شد. مجموعه‌ای مستقل و غیرانتفاعی می‌باشد و هر چمداز حمایت‌های دولتی برخوردار است، التزام قانونی به دولت ندارد. آکادمی در حال حاضر 372 عضو دارد. نحوه عضویت در آکادمی به 3 شکل اعضای اصلی، اعضای منتخب ویژه و اعضای وابسته صورت می‌گیرد. اعضای آکادمی به صورت افتخاری با شرکت در شورا، کمیته‌ها و به عنوان مشاور با آکادمی همکاری می‌کنند. آکادمی علوم استرالیا با دارا بودن مجموعه بزرگی از متخصصان همواره به عنوان یک مشاور معتبر در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ به دولتمردان کمک نموده است و همچنین با در نظرگرفتن نیازها و وضعیت استرالیا، اولویت‌های بخش پژوهش را نیز تبیین نموده و بدین‌ترتیب در رشد اقتصادی استرالیا نقش مهمی ایفا کرده است. از سوی دیرگ آکادمی با حمایت از ایجاد ارتباطات گسترده با دانشمندان برجسته در سطح جهان، فرصتی را فراهم می آورد تا پژوهشگران استرالیایی ضمن تبادل افکار با جهان، فرصتی را فراهم می آورد تا پژوهشگران استرالیایی ضمن تبادل افکار با همکارانخود بتوانند از جدیدترین فن‌اوری نیز استفاده کنند. آکادمی در بخش آمزوشی نیز فعال عمل کرده است و تاکنون کتب معتبر آموزشی زیادی را منتشر کرده است. آکادمی علوم استرالیا هرساله به منظور تشویق پژوهشگران جوایز متعددی را نیز اهداء می‌کند.

کلیدواژه‌ها