آشنایی با سازمان اسلامی آموزشی علمی و فرهنگی آیسسکو (ISESCO)

نویسنده

-

چکیده

  ایسسکو به عنوان یکی از مجامع علمی، فرهنگی و آموزشی وظیفه مهمی در ایجاد تعامل فرهنگی وعلمی بین کشورهای مسلمان برعهده دارد اینس ازمان که زاییده سازمان کنفرانس اسلامی است می‌تواند نقطه روشنی در بسط و گسترش علم و فنآوری و فرهنگ در میان ملل مسلمان و شناساندن دستاوردهای آن به کشورهای غیرمسلمان باشد. ارتباط تنگاتنگ آن با مجامع دانشگاهی و صاحبان علم و اندیشه بهره‌گیری از توان و ظرفیت دانشمندان و دانشگاهیان می‌تواند نقطه شروع رشد و تعالی و بالندگی روزافزون آن در عرصه بین‌الملی باشد.از سوی دیگر کمیسیون ملی آیسکو در یاران نیز به عنوان نمایده این سازمان می‌بایست بیش از گذشته مورد توجه باشد ورای یک سازمان اجرایی و دولتی به وظایف مصرح خود در اساسنامه و مقررات بپردازد و شورای علمی خود را متشکل از دانشمندان و اندیشمندان و جهان‌دیدگان قرار دهد تا جایگاه خود را هرچه بیشتر از گذشته بیابد. و ترتیبی اتخاذ گردد تا پژوهشگران و اندیشمندان ایرانی بتوانند از مزایای آیسکو بیشتر بهره‌مند گردند. 

کلیدواژه‌ها