مؤسسه ملی بهداشت آمریکا (NIH)

نویسنده

-

چکیده

مؤسسه ملی بهداشت آمریکا (NIH) بیش از یک قرن است که نقش بسیار مهمی را در بهبود سلامت ملی آمریکا ایفا می‌کند و بسیاری از اکتشافات بهداشتی و پزشکی پراهمیت قرن گذشته، نتیجه تحقیقاتی است که به وسیله این مؤسسه حمایت شده است. این مؤسسه سرپرستی وحمایت مالی بسیاری از محققان در تمام ایالات آمریکا و حتی جهان را برعهدهداشته و سرپرست و هدایت‌کننده یافته‌های پزشکی است که به منظور بهبود سلامت بشر و بقاء آنها صورت می‌گیرد. مؤسسه ملی بهداشت آمریکا تحقیقاتی را که منجر به کسب نتایجی برای بهبود سلامت بیماران، مراقبت‌های بهداشتی، بهداشت عمومی و سایر زمینه‌های پزشکی می‌شود را حمایت می‌نماید و دانشمندان این سازمان به بررسی و کشف پیشگیری و درمان علمی بمیاری‌های رایج و حتی نادر می‌پردازند و از تحقیقات بیمارستانی و دانشگاهی تعداد زیادی از ایالات کشور آمریکا حمایت کرده و به منظور قدرتمند نگه داشن علم پزشکی به ترتیب نسل فعلی و آینده محققان می‌پردازد. مؤسسه مذکور به عنوان یک آژانس فدرال برای تعیین اولویت‌های تحقیقاتی دیدگاه‌های خاصی دارد و به منظور امتیازدهی به پروژه‌های تحقیاتی و تعیین باکیفیت‌ترین آنها حسب اولویت‌های موجود در اختصاص گرانت یک سیستم بررسی‌کننده رقابتی متشکل از افراد کاملاً خیره وجود دارد.

کلیدواژه‌ها