خوشه های فناوری

نویسنده

-

چکیده

خوشه‌های فناوری مجموعه از شرکت‌هایکوچک و بزرگ هستند که اطراف یک نهاد یا سازمان پژوهشی بزرگ مجتمع شده‌اند. تأکید بر خلاقیت و نوآوری، سرریز فناوری، راهبردی و هدایت دولتی از ویژگی‌های این مجموعه‌ها هستند که آنها را تبدیل به ساختارهای بسیار موفقی در دنیای اقتصاد و فناوری کرده‌اند. در این مقاله، علاوه بر توضیحات و تحلیل‌هایی در رابطه با ساختمان و علم خوشه‌های فناوری به معرفی یک الگوی ساده برای شکل‌گیری این ساختارها و همچنین کارکردهای بالقوه آنها درکشور پرداخته می‌شود. 

کلیدواژه‌ها