دولت و قوانین مربوط به نخبگان

نویسنده

-

چکیده

  توجه به استعدادهای برتر در همه جوامع مطرح است. در ایران، در قوانین متعددی توجه به استعداد فردی و رشد و شکوفایی استعداد افراد جامعه مدنظر قانونگذار بوده است. به عنوان نمونه، امکانات مناسبی جهت اعزام دانشجویان به خارج در نظر گرتفه شده است. با تصویب قانونگذار، ایران از طریق سازمن ملی پرورش استعدادهای درخشان عضو سازمان جهانی مشاوره درباره کودکان تیزهوش و بااستعداد شده و در آموزش عالی، طرح شکوفاسازی استعدادهای درخشان تصویب و متعاقباً شورای هدایت استعدادهای درخشان تشکیل گردیده است و آیین‌نامه‌هایی را درخصوص دوره دکترای پیوسته، تسهیلات آموزشی و پژوهشی ویژه دانشجویان ممتاز، نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره‌ها و مسابقات علمی در دوره‌های آموزش عالی و دستورالعمل تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی به تصویب رسانیده و به اجرا گذاشته است. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران نیز همه‌ساله جشنواره بین‌المللی خورازمی را به منظور حمایت و تقدیر از پژوهشگران، مبتکران و نوآوران و با حمایت چند سازمان جهانی برگزار می‌کند. در این مقاله قوانینف آیین‌نامه و بخش‌نامه‌های مربوط به استعدادهای درخشان و مراجع صدور آن مورد بررسی قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها