تولید علم ایران در سال 2004

نویسنده

-

چکیده

با استفاده از نمایه‌های ایران در مؤسسه اطلاعات علمی آمریکا (ISI) میزان مشارکت ایران در تولیدعلم جهانی در سال 2004 میلادی مورد بررسی قرار گرفته است. سهم ایران در تولید علم جهان در علوم پایه 36/0 درصد، علوم اجتماعی 08/0 وعلوم انسانی و هنر ناچیز است. صرف نظر از کشور ترکیه که مشارکتی بیش از 3/1 درصد در تولید علم جهانی دارد، اینک ایران در بین کشورهای مسلمان رتبه نخست را در تولید علم جهانی دارد. دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس و شیراز به ترتیب با 6/9، 3/7، 0/7، 9/6 و 4/6 درصد تولید علم ایران بیشترین مشارکت را در بین مراکز دانشگاهی داشته‌اند. ضریب تأثیر مجلاتی که مقالات ایرانیان در آنها چاپ می‌شود بیش از مقدار متوسط جهانی است. 

کلیدواژه‌ها