جلسه داری: نقش و آسیب شناسی آن در اداره کشور

نویسنده

-

چکیده

بخش قابل توجهی از امور اداری کشور ما درقالب جلسه انجام می‌گیرد در این مقاله به آسیب‌های ناشی از بی‌توجهی به مدیریت زمان در برگزاری و ادارۀ جلسه‌ها و نیز به آسیب‌شناسی رفتارهای نوعی مدیران و کارکنان سازمان‌ها در جلسات می‌پردازیم. 

کلیدواژه‌ها