معلمان برزیگران ترویج علم

نویسنده

-

چکیده

در عصر دانایی باید به جست وجوی عوامل ایجاد و ترویج دانایی پرداخت. دانایی به تنهایی کارساز نیست هر عنصر دانایی باید باعنصر دیگری به نام توانایی همساز شود تا ترویج حقیقی و راستین دانایی شکل گرید. زمان زیادی گذشته بود که رشد دانایی، هم‌زمان با ترویج آنها سرشته وآمیخته نشده بود. از روی بود که در اوایل دهه‌های نیمه دوم قرن بیستم نابسامانی‌های آشکاری در زندگی انسان ها و جوامع بروز کرد و زنگ خطر، بحران جهانی را به گوش رساند و کشورهای پیش افتاده‌تر را با مسأله‌ای جدی مواجه ساخت. موجی به وجود آمد که پیام‌آور ناخشنودی‌های دلسردکننده پیشین بود. در جستجوگرهای نهایی، ریشه این بحران در نظام‌های ناکارآمد آموزش و پرورش برخاسته از شیوه‌های سنتی تربیت معلم تشخیص داده شد. با این تشخیص ویژگی های تربیت معلم دیروز مورد بحث و مداقه جدی و انتقاد قرار گرفت و اصول موجه‌تری برای تربیت معلم امروز تدوین گردید و به جهانیان اعلام شد. 

کلیدواژه‌ها