شناسایی، ویژگی ها و رشد نخبگان

نویسنده

-

چکیده

این مقاله، یافته‌های مهم دربارۀ شناسایی، ویژگی‌ها، و پرورش کودکان و بزرگسالان نخبه را مورد بررسی قرار می‌دها. این مبحث مطالعات طولی دربارۀ این افراد را دربرمی‌گیرد و برخی از فعالیت ها برای پرورش موفقیت‌آمیز دانش‌آموزان و دانشجویان درمقاطع ابتدایی، متوسطه و آموزش عالی به بحث می‌گذارد. تحلیل متون بیانگر روش‌هایی چون جهش کلاسی و موضوعی، تدیس فشرده، گروه‌بندی براساس مهارت‌ها، غنی سازی و برنامه‌های درسی ویژه است که فرصت‌های چالش برانگیزی را برای دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه فراهم می‌سازد. پرورش دانشجویان، باکیفیت یادگیری آغاز می‌شود. کیفیت یادگیری برای دانشجویاننخبه شامل توانایی در کشف دانش، حفظ درازمدت دانش، ایادارتباط میان دانش جدید و قدیم، کشف دانش جدید، حل مسئله، انتقال دانش، و علاقه به یادگیری است. در خاتمه برخی از مشکلات کلیدی پیش روی جوامع علمی ایران برای پرورش نخبگان مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

کلیدواژه‌ها