نقش دانشگاه ها در کاهش مهاجرت نخبگان

نویسندگان

-

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش دانشگاه‌ها در کاهش مهاجرت نخبگان از دیدگاه اعضای هیئت علمی، کارشناسان و مدیران دانشگاه‌ها و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن می‌باشد. برای دستیابی به هدف فوق یک شاخص کلان به نام «برقراری روابط دانشگاه‌های داخل با خارج» با چهار زیر شاخص تبادل استاد و دانشجو، طرح‌های تحقیقاتی مشترک بین‌الملی، ایجاد شعبه‌های دانشگاه‌های خارجی، دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های دیگر کشورها مطرح می‌باشد. نرخ تحقیق پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه می‌باشد و نمونه آماری حدوداً 650 نفر است که اعضای هیئت علمی، کارشناسان، مدیران اجرایی و مدیران گروه علمی را دربرمی‌گیرد. در تحقیق حاضراز پرسشنامه محقق ساخته جهت استخراج دیدگاه‌ها استفاده شد. یافته‌های تحقیق در بخش پرسشنامه نشان می‌دهد که در کاهش پدیدۀ مهاجرت نخبگان، ویژگی‌های فردی، مجموعه عوامل داخلی به عنوان ساختار درونی، عناصر خاص دانشگاهی، عوامل ارتباط بین‌المللی و زیرمجموعه‌های آن همگی از طریق فضای دانشگاهی تأثیر بسزایی دارند. 

کلیدواژه‌ها