ارزیابی مجلات ایرانی فهرست شده در مؤسسه اطلاعات علمی (ISI)

نویسنده

-

چکیده

از بین ده‌ها مجله علمی پژوهشی کشور که به زبان لاتین منتشر می‌شوند، تنها سه مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران (IJCCE)، مجله پلیمر ایران (IPJ) و مجله علم و صنعت ایران (IJST) در فهرست و پگاه علم (WOS) مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) قرار دارند که مقالات منتشر شده در آنها به عنوان تولید علمی جهانی نمایه می‌شود. این سه مجله از جمله مجلاتی هستند که درتوسعه تعدادمجلات لیست ارجاعات  علوم محض قرار گرفته و از این رو باید آنها را در لیست مجلات درجه دوم ISI قرار داد فاکتور تأثیر (IF) سه مجله IPJ, JJCCE و IJST در سال 2004 به ترتیب 34/0، 33/0 و 03/0 و در همین سال شاخص فوری آنها به ترتیب 062/0، 122/0 و 013/0 بوده است. نیمه عمر ارجاعات به مجله و نیمهعمر ارجاعات در مجله، به ترتیب در مورد IJCCE 1/5 سال و بیش از ده سال در دو مورد IPJ و IJST هر دو کمیت بیش از ده سال می‌باشد. امروزه استانداردسازی مجلات علمی پژوهشی کشور به منظور نمایه‌سازی آنها در ویگاه علم برای افزایش میزان مشارکت ایران در تولید علم جهانی بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها