بررسی رفتارهای اطلاع یابی اعضای هیأت علمی دانشکده های پزشکی

نویسندگان

-

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رفتارهای اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که عوامل مؤثر جهت طرح موضوع یا ایجاد سوال در ذهن اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به ترتیب اهمیت عبارت از: مواجهه شد با بیمار، مطالعه متون پزشکی، مطالعه پرونده‌های پزشکی بیماران، مطالعه نتایج پاراکلینیک بیماران و طرح سوال از طرف دانشجویان اعضای هیئت علمی برای یافتن پاسخ‌های علمی از منابعی همچون: استفاده از شبکه اینترنت، مجله‌های مروری یا پژوهشی پزشکی، ارتباط با دوستان و همکاران، استفاده از فهرست‌های موجود در کتابخانه، نمایه نامه‌ها و چکیده‌نامه‌ها و موارد ارجاعی از طرف همکاران بهره می‌جویند. در این مقاله روش‌های اطلاع‌یابی، مکان‌یابی منابع، روزآمدسازی اطلاعات، موانع دستیابی به اطلاعات  هدف‌های پژوهش و روش‌های جستجوی منابع تشریح می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها