مجله هاس دسترسی آزاد و نقش آنها در گسترش دانش و پیشرفت علمی ایران

نویسنده

-

چکیده

مجله های علمی و پژوهشی یکی از مجراهای اصلی ارتباط علمی میان پژوهشگران هستند. هدف این مقاله بررسی نقش مجله های دسترسی آزاد در ارتباط های علمی و در گسترش دانش و پیشرفت علمی است. مجله دسترسی آزاد به مجله ای گفته می شود که دسترسی آزاد و رایگان به متن کامل مقاله های منتشر شده در آن برای همگان میسر باشد. با توجه به اینکه مجله های ایرانی آنطور امکان چاپ و توزیع در مقیاس جهانی ندارند، در نتیجه پیشنهاد می شود که مجله های ایرانی به ویژه مجله های انگلیسی زبان به صورت دسترسی آزاد منتشر شوند تا ضریب تاثیرگذاری علم تولید شده توسط ایران در سطح جهان افزایش یابد. این مقاله همچنین مزایای مجله های دسترسی آزاد را برشمرده است.

کلیدواژه‌ها