گزارش پیشرفت انجمن های علمی ایران تا سال 1383

نویسنده

-

چکیده

یکی از ابزارهای کارآمد نهادینه کردن علم در جامعه، گسترش انجمن های علمی است. انجمن علمی نوعی نهاد مستقل می باشد که از به هم پیوستن یا اجتماع آگاهانه و داوطلبانه اصحاب یک رشته علمی پدید می آید تا از طری تعامل آزاد و خردمندانه صاحبان هر تخصص برای پیشبرد علم و ترویج اصول و قواعد جمعی یا اخلاقی فعالیت نماید. انجمن های علمی در اشاعه علوم و فنون و ارتقاء سطح دانش بشری نقش به سزایی دارند. در این مقاله به بررسی آمار انجمن های علمی در ایران می پردازد. تعداد انجمن های علمی تحت پوشش کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از 62 انجمن در سال 1376 به 155 انجمن در سال 1383 رسیده است. تعداد اعضای انجمن های علمی از 49901 نفر در سال 1378 به 90131 نفر در سال 1383 رسیده است. فعالیت های انجمن های علمی طی سال های 1377 الی 1383 سیر صعودی داشته است. همایش های ملی از 46 همایش به 251 همایش، کارگاه های تخصصی از 8 مورد به 236 مورد، دوره های آموزشی از 13 دوره به 322 دوره، تعداد سخنرانی های علمی از 89 مورد به بیش از 500مورد و تعداد انتشارات از 91 مورد به 578 مورد رسیده است.

کلیدواژه‌ها