تولید علم ایران در سال 2006

نویسنده

-

چکیده

بر اساس نمایه های ایران در موسسه اطلاعات علمی آمریکا (ISI)، میزان مشارکت ایران در تولید علم جهانی در سال 2006 نسبت به سال قبل 0/12 درصد افزایش یافته است. در این سال تعداد اسناد علمی نمایه شده ایران در علوم پایه 6693 (0/55 درصد مقدار جهانی)، در علوم اجتماعی 195 (0/12 درصد مقدار جهانی) و در علوم انسانی و هنر 16 (0/01 درصد مقدار جهانی) و در مجموع 6761 (0/48 درصد مقدار جهانی) می باشد. این در حالی است که مجموع اسناد علمی نمایه شده ایران در سال قبل 5578 (0/36 درصد مقدار جهانی) بوده است.بر اساس آخرین گزارش ده ساله (ISI)، ایران از نظر میزان تعداد اسناد علمی نمایه شده رتبه 42 و از نظر میزان ارجاعات به اسناد علمی رتبه 49 را داراست. درس سال 2006 تعداد مجلات ایرانی نمایه شده در ISI  به سیزده مورد رسیده است که پنج مورد از آن ها در وبگاه علوم این موسسه نمایه شده و لذا اسناد علمی در آنها در تولید علم شمرده می شوند. دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران و صنعتی شریف به ترتیب با 794، 526 و 461 سند علمی نمایه شده مقام اول، دوم و سوم تولید علم کشور را به خود اختصاص داده است. برای دستیابی به مقام اول تولید علم در بین کشورهای اسلامی و منطقه باید دو کشور دیگر را در خاورمیانه پشت سر بگذرانیم و برای این منظور باید از توان بیشتر دانشگاه ها در حوزه علوم تجربی و مهندسی و پتانسیل های زیاد و به میدان نیامده حوزه علوم انسانی و هنر و همینطور حوزه علوم اجتماعی استفاده نمود

کلیدواژه‌ها