مقایسه هرم دانشجویان در ایران و شش کشور توسعه یافته جهان

نویسندگان

-

چکیده

مقاله حاضر به بررسی تطبیقی تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در 6 کشور آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه،انگلیس، کانادا و ایران و بررسی هزینه GDP در کشورهای مورد مطالعه و ایران پرداخته است. روش به کار گرفته شده در این تحقیق، تحلیلی- مقایسه ای می باشد. در این مقاله، درصد و نسبت دانشجویان کارشناسی ارشد به کل دانشجویان در حال تحصیل نظام آموزش عالی و دانشجویان دکتری به کل دانشجویان در حال تحصیل نظام آموزش عالی به عنوان نیروهای احتمالی پژوهشگر بررسی شده است. همچنین هزینه GDP نیز به عنوان مالیه پژوهش که سهم بسزایی در انجام بهتر و بیشتر تحقیقات دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق به این صورت می باشد که تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد ایران در دو سال متفاوت 1998 و 2004، رقم 4 درصد از کل دانشجویان را به خود اختصاص داده است. همچنین این نسبت در مقطع دکتری 1 درصد از کل دانشجویان را شامل می شود. مطالعه مقدار هزینه GDP کشورهای پیشرو نسبت به ایران نیز نشان داد که مالیه پژوهشی کشور ایران در سال 2005 در حدود 0/67 که در مقایسه با آنها از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نمی باشد. نتیجه مهم دیگر این تحقیق، انباشتگی بالای دانشجو در ایران در دوره های کارشناسی و کاردانی می باشد و می توان این انباشتگی را با افزایش ظرفیت دوره های تحصیلات تکمیلی به تعادل رساند. آمارها و تعداد دانشجویان و مقدار هزینه ها در قالب جداول و نمودار توصیفی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها