جایگاه هیأت حمایت از کرسی های نظره پردازی، نقد و مناظره در ساختار علمی کشور

نویسنده

-

چکیده

دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در سال 1382 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف کمک به بسط آزاد اندیشی و شکل گیری یک حرکت گسترده برای تولید علم و نظریه پردازی از طریق راه اندازی مجامع علمی تحت عنوان کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در زمینه علوم انسانی و معارف دینی تاسیس شد. این هیات دارای بیست عضو شامل روسای عالی ترین مراکز علمی- پژوهشی و چند تن از دانشوران برجسته کشور است که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین گردیده اند و طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، موسسات و مراکز علمی و پژوهشی کشور با آن همکاری می کنند. دبیرخانه هیات حمایت از کرسی ها که به مثابه سازمان اجرایی هیات فعالیت می کند، شامل یک شورای علمی مرکب از شانزده صاحب نظر و سیزده گروه علمی- مشورتی می باشد. صاحبان نقد و نوآوری علمی و نیز متخصصان علاقمند به مناظره علمی می توانند مستقیما و یا از طریق فرهنگستان ها، پژوهشگاه ها، دانشگاه ها و انجمن های علمی متبوع خود، جهت ارائه تحقیقات و نوآوری های شان در عرصه های نظریه پردازی و نقد و یا هرگونه فعالیت علمی حاوی نوآوری در عرصه علوم انسانی و معارف دینی اقدام کنند و از مزایای کرسی ها بهره مند گردند.

کلیدواژه‌ها