آموزش و ترویج مهارتهای دانش محور در بعضی از کشورهای اروپایی

نویسنده

-

چکیده

کشورهای پیشرفته و برخی از کشورهای در حال توسعه از دهه های اخیر با توجه به نقش موثر و مثبت کارآفرینان اقتصادی در توسعه جامعه، بهره برداری از این توانمندی را جهت مواجهه با معضلاتی نظیر رکود، تورم و عدم اشتغال مورد توجه قرار داده اند. این کشورها برای آموزش کارآفرینی به ویژه مهارتهای دانش محور برای کسب و کار برنامه های گوناگون عملی را طراحی و اجرا کرده اند که هدف اصلی آن آماده سازی دانش آموزان و دانشجویان برای تولید محصولات از طریق تاسیس و راه اندازی کسب و کارهای جدید می باشد. در این مقاله برنامه های آموزش و ترویج مهارت های دانش محور برای کسب و کار در بعضی از کشورهای اروپایی مطالعه گردیده است.

کلیدواژه‌ها