دولت الکترونیکی

نویسنده

-

چکیده

ولت الکترونیکی حاصل استفاده از فناوری اطلاعات و مدیریت فناوری اطلاعات (ICT) است که با پیاده کردن در سطح دولت، از نظر کارایی و اثربخشی سیستم‌های دولتی و نحوه خدمات‌رسانی تغییرات شگرف تجارتی ایجاد می‌شود که رضایت مردمی را در سطح وسیعی به دنبال خواهد داشت. با توجه به تحولات اخیر در سطح جهان یکی از بخش‌هایی که تحت تأثیر تحولات جهانی قرار گرفته است، بخش عمومی و سازمان‌های دولتی می‌باشند. این تغییرات و اقدامات منجر به نوع جدیدی از روابط میان کشورها و ملت‌ها و تبدیل آن از حالت سنتی به دیجیتالی خواهد شد و در نتیجه ایران نیز باید با این تغییرات همگام و همراه شود و برنامه‌های توسعه پنجساله چهارم و چشم‌انداز بیست ساله را مورد توجه قرار داده تا در فهرست کشورهای پیشرفته قرار گیرد. به عبارت دیگر، دو ضرورت مهم داخلی (دسترسی به اهداف دولت الکترونیکی) و اهداف خارجی (برقراری نظام ارتباطات و فعالیت‌های اجتماعی براساس پردازش و انتقال اطلاعات تا سال 2010)، جهت تأثیر عوامل مؤثر بر توسعه زیرساخت‌ها و استقرار دولت الکترونیکی در ایران وجود دارد که می‌باید زیرساخت‌های اساسی آن در کشور فراهم گردد. در این مقاله، ضرورت و اهمیت موضوع و بررسی تعامل دولت الکترونیک با شهروندان و وظایف دولت در جهت فراهم آوردن بسترهای مناسب در عصر اطلاعات و ارتباطات و افزایش توان علمی در میان طبقات مردم و تسهیل درخواست‌ها و پاسخگویی به موقع آنها در کم‌ترین زمان تشریح می‌گردد.

کلیدواژه‌ها