فنّاوری کتاب های الکترونیکی و ویژگی های آن

نویسندگان

-

چکیده

کتاب‌های الکترونیکی مهم‌ترین وجه نشر الکترونیکی است و روزبه‌روز بر اهمیت و حضور آن در محیط علمی و عمومی افزوده می شود. از این رو برنامه‌ریزی مناسب برای ایجاد و بهره‌برداری از این محصولات جدید، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله به مسأله کتاب الکترونیکی از چند جنبۀ اساسی پرداخته خواهد شد. ابتدا کتاب الکترونیکی و تعریف آن و در ادامه مباحثی چون سخت‌افزار و نرم‌افزار خوانندۀ کتاب الکترونیکی و سرانجام مزایای استفاده از کتاب‌های الکترونیکی، مورد بحث قرار می‌گیرد. 

کلیدواژه‌ها