بنیاد نوآوری کانادا

نویسندگان

-

چکیده

بنیاد نوآوری کانادا به طور مستقل توسط دولت کانادا برای تقویت توانایی و ظرفیت دانشگاه‌ها، کالج‌ها، بیمارستان‌های پژوهشی و مؤسسات پژوهشی خصوصی با هدف توسعه و تکمیل فناوری و تحقیقات جهانی ایجاد شده است. در این نوشتار برنامه‌ها، بودجه‌های متنوع پژوهشی، سرمایه‌گذاری‌ها این بنیاد و منافع اقتصادی ـ اجتماعی ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بررسی عملکرد این بنیاد نشان می‌دهد که برنامه‌های حمایتی آن، شرایط مناسبی را برای انتقال دانش و پژوهش به فعالیت‌ها و منافع اجتماعی و اقتصادی ملموس درکانادا فراهم نموده است. از جمله فعالیت‌های چشمگیر این بنیاد، ایجاد شرایط لازم برای یک رشد بلندمدت اقتصادی شامل ایجاد دادوستدهای ریسک‌پذیر و تجاری کردن اکتشافات، همچنین بهبود بهداشت، ارتقا کیفیت محیط زیست و ارتقای سلامتعمومی می‌باشد. رسیدن به چنین نتایج مطلوب، به علت تخصیص بودجه‌های متنوع و به موقع در موردتوسعه و تکامل تحقیقات دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، حمایت از نوآوری‌ها و دادوستدهای ریسک‌پذیر در سطح بین‌المللی و ایجاد زمینه‌های لازم برای دسترسی به تسهیلات بین‌المللی بوده است. 

کلیدواژه‌ها