ساختار صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی

نویسنده

-

چکیده

جهان کنونی، دنیای توسعه و فناوری است. توسعه مبتنی بر دانایی مستلزم فراهم ساختن زمینه های رشد و ارتقای دانش در مرکز علمی و پژوهشی کشور و تبدیل یافته های پژوهشی به محصولات و روشهای جدید است. تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده است که رشد و توسعه مراکز علمی و پژوهشی و ایجاد توانمندی در آن ها برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و همگامی با تحولات علمی و فناوری جهان، در گرو حمایت همه جانبه از کنشگران عرصه دانش و فناوری است. در این راستا، توجه به سیستم ملی نوآوری به عنوان عملی ترین راه حل جهت توسعه فناوری می باشد. بدین منظور طبق ماده 100- قانون برنامه سوم و ماده 45 قانون برنامه چهارم دولت مجاز است در تاسیس صندوق های غیر دولتی مشارکت کند. این صندوق ها با پذیرش ریسک بیشتر و انتظار بازده بیشتر در جهت تامین نیازهای مالی کارآفرینان در راستای حفظ و بقای طرح های کارآفرینی فناورانه گام بر می دارند. در این مقاله سعی شده است برخی از صندوق های غیر دولتی در ایران و جهان معرفی و به صورت مختصر به این مهم پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها