ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران، ترکیه و مصر در سالهای 2005 و 2006

نویسندگان

1 دانشیار رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 -

چکیده

مقاله ی حاضر با استفاده از شاخص ها و آمارهای موسسه ی اطلاعات علمی (ISI) به ارزیابی تطبیقی تولیدات علمی نمایه شده ی ایران، ترکیه و مصر در سال 2005 و 2006 می پردازد. آمارها نشان می دهد که از نظر تعداد تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه WOS، کشور ترکیه مقام اول را در بین کشورهای منطقه از آن خود کرده است و کشورهای ایران و مصر در رده های دوم و سوم قرار گرفته اند. این در حالی است که از نظر میزان رشد، ایران مقام اول را در بین کشورهای منطقه و اسلامی کسب کرده است. بیشتر تولیدات علمی هر سه کشور مورد بررسی، در بخش SCIE پایگاه WOS نمایه شده است. همچنین، بیشتر تولیدات علمی این سه کشور در قالب "مقاله" و به زبان انگلیسی منتشر شده است. بر اساس آمار پایگاه JCR، در سال 2005، سه نشریه ی ایرانی در بخش SCI این پایگاه تحت پوشش قرار داشته و در سال 2006 شمار نشریات نمایه شده جمهوری اسلامی ایران به 6 نشریه رسیده است. در سال 2005، کشور ترکیه دارای سه نشریه در بخش SCI پایگاه JCR و یک نشریه در بخش SSCI این پایگاه بوده است. از طرفی، در سال 2005، تنها یکی از نشریات کشور مصر، در بخش SCI پایگاه JCR نمایه شده است. از میان 9718 عنوان منبع تحت پوشش پایگاه WOS، حدود 42/34 درصد در انتشار تولیدات علمی سال 2006 کشور ترکیه نقش داشته اند. این در حالی است که 84/19 درصد از این منابع در نشر تولیدات علمی ایران و 63/13 درصد از آن ها در انتشار تولیدات علمی کشور مصر نقش داشته اند.

کلیدواژه‌ها