شرایط زمینه ساز برای پیشبرد تجاری سازی نتایج تحقیقات در بخش دانشگاهی

نویسنده

-

چکیده

در رویکرد به توسعه ی نوآوری، بهره گیری از نتایج تحقیقات بخش دانشگاهی و تجاری سازی آن ها از اولویت های مهم محسوب می گردد. اما با توجه به ماهیت فرآیند نوآوری، دست یابی به این اولیت ها نیازمند شناخت بیشتری از شرایط زمینه ساز جهت بروز و ظهور این گونه نوآوری ها و تمهید مقدمات لازم برای شکل گیری آن ها می باشد. این مقاله با بررسی تجربیات کشورهای توسعه یافته، درصدد است چهارچوبی را به عنوان شرایط مورد نیاز جهت پیشبرد تجاری سازی نتایج تحقیقات در بخش دانشگاهی ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها