تأثیر عدالت اجتماعی بر مهاجرت نخبگان

نویسندگان

-

چکیده

بدون تردید می توان ادعا کرد که برای تحقق چشم انداز 20 ساله کشور نیروی انسانی توانمند و متخصص نقشی حیاتی دارد؛ از این رو توجه به پدیده مهاجرت نخبگان وظیفه سیاستگذاران در همه سطوح و همه زمینه هاست. مقاله حاضر درصدد است تا اثرات ادراک عدالت اجتماعی را بر مهاجرت نخبگان مطالعه کند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که حساسیت به عدالت در بین نخبگان جامعه بسیار بالاست. نتایج گواه این مطلب است که بین ابعاد عدالت اجتماعی؛ یعنی عدالت توزیعی، عدالت احساسی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای و عدالت اطلاعاتی با مهاجرت نخبگان رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها