میان رشته ای ها: تعاریف و ضرورتها

نویسندگان

-

چکیده

نوشته حاضر که دربرگیرنده یافته های بخشی از یک طرح تحقیقاتی است، بر آن است تا با عنایت به گسترش روز افزون توجه مراکز عالی آموزشی و پژوهشی دنیا به موضوعات و دوره های میان رشته ای، به بررسی اجمالی مبانی نظری این رویکرد بپردازد. در این بررسی تلاش می شود که ابتدا تلقی و تعاریف گوناگونی که از میان رشته ای صورت گرفته است معرفی شده و مرزهای آن ها حتی الامکان مشخص شود و سپس مدل ها و قالب های گوناگون عملی که عهده دار اجرا و انجام چنین رویکردی است مورد تحلیل و مطالعه قرار گیرد. مسائل و پرسش های این نوشته سعی در پاسخگویی به آن دارد که: میان رشته ای در مقایسه با مفاهیم مشابه چگونه تعریف و تبیین می شود؟ ضرورت های توجه به رویکرد میان رشته ای در آموزش و پژوهش کدامند؟ رویکرد میان رشته ای در چه مدل ها و قالب هایی اجرا می شود یا قابلیت اجرا دارد؟

کلیدواژه‌ها