تولید علم ایران در سال 2007

نویسنده

-

چکیده

بر اساس شمارش اسناد علمی نمایه شده ایران در موسسه اطلاعات علمی آمریکا (ISI)، میزان مشارکت ایران در تولید علم جهانی در سال 2007 نسبت به سال قبل 14/0 درصد افزایش یافته است. در این سال تعداد اسناد علمی نمایه شده ایران در علوم پایه 8938 (71/0 درصد مقدار جهانی)، در علوم اجتماعی 351 (21/0 درصد مقدار جهانی) و در علوم انسانی و هنر 30 (03/0 درصد مقدار جهانی) و در مجموع 9061 (62/0 درصد مقدار جهانی) می باشد. این در حالی است که مجموع اسناد علمی نمایه شده ایران در سال قبل 6750 (48/0 درصد مقدار جهانی) بوده است. رشد تعداد نمایه ها در سال 2007 نسبت به سال 2006 معادل 34 درصد بوده است که در مقایسه با رشد تعداد نمایه ها در سال 2006 نسبت به سال 2005 (21 درصد)، تقریبا 6/1 برابر است. رشته های شیمی، ریاضیات و مکانیک جایگاه ممتاز را در منطقه و مجموعه کشورهای اسلامی کسب نموده اند.

کلیدواژه‌ها