شبکه آزمایشگاههای ملی توسعه کشور (شامتک موضوعی)

نویسندگان

-

چکیده

شبکه آزمایشگاه های تخصصی کشور به عنوان یکی از راهکارهای مهمی است که می تواند برای ارائه خدمات به محققین کشور موثر باشد. از طرفی نیز این شبکه به دلایل ساختاری، همکاری بین دانشگاهی و مراکز پژوهشی خصوصی و دولتی امکانات موجود چند موسسه را با شرایط خاص در اختیار محققین قرار می دهد. شامتک موضوعی باعث بهبود شیوه های انتخاب و اولویت گذاری برا یخرید دستگاه های تجهیزاتی بر اساس توانایی دانشگاه شده و می توان با اجرای این طرح از خریدهای غیر ضروری جلوگیری نمود و شرایط استفاده بهینه را برای پژوهشگران کشور پدید آورد.

کلیدواژه‌ها