بنیادهای خیریه پشتیبان علم

نویسنده

-

چکیده

یکی از فعالیت‌های مورد توجه بنیادهای خیریه، حمایت از تحقیقات علمی است. بنیادهای خیریه فراوانی در سراسر جهان به این امر می‌پردازند. این حمایت‌ها در سه دسته کلی قابل تقسیم‌بندی است: حمایت‌های بیماری‌محور، حمایت‌های موضوع‌محور و حمایت‌های محقق‌محور، بحث اصلی ما در این مقاله توضیح در مورد هرکدام از این گروه‌هاست. در هر بخش مثال‌هایی از مؤسسات و جمعیت‌های خیریه فعال در آن زمینه در کشورهای مختلف معرفی خواهند شد. در نهایت، با توجه به ناچیز بودن حضور مؤسسات خیریه حامی علم در ایران، پیشنهادهایی برای ایجاد اینگونه مؤسسات و توسعه فعالیت‌های مشابهی که در ایران وجود دارد، ارائه می‌شود. 

کلیدواژه‌ها