بنیاد پیشبرد علم کویت

نویسنده

-

چکیده

بنیاد کویت در راستای پیشبرد علم از جمله مؤسسات برجستۀ کویتی می‌باشد که در زمینه‌های مختلفی فعالیت دارد. فعالیت‌های مختلف این بنیاد در چهار گروه کلی قرار می‌گیرد: فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت‌هایی در تقویت شالودۀ علمی کویت، فعالیت‌های بین‌المللی و جوایز و هدایا. این بنیاد از پروژه‌هایی در رابطه با مسایل و مشکلات کشور کویت و خلیج فارس حمایت مالی کرده است. و با همکاری و مشارکت با مراکز مختلف علمی و فرهنگی دنیا، سهم بسزایی را در پیشرفت علم و تکنولوژی و همچنین افزایش آگاهی عمومی در میان افراد در کشور کویت و منطقه اطراف آن داشته است. 

کلیدواژه‌ها