موزه های علوم در ایران و جهان

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی، تهران

2 -

چکیده

موزه‌های علوم قبل از آنکه یک محیط نمایشی باشند، یک محیط آموزشی هستند که هدف اصلی آنها ایجاد فضایی برای مشارکت افراد در یادگیری علم به شیوه‌ای نوین است. امروزه طراحی موزه‌هیا علوم، یادگیرنده‌محور هستند و آموزش از آن شنیدن به سمت دیدن و آزمایش کردن سوق پیدا می‌کند و بدین‌طریق یادگیری پایدار، عمیق و کاربردی می‌شود. در این راستا تحقیقاتی در خصوص طراحی چارچوب مفهومی و عملیاتی موزه‌های علوم به شیوه تعاملی صورت گرفته است که نتایج آن در اینجا ارائه می‌گردد. در این مقاله پس از معرفی موزه علوم و نقش آنها در یادگیری فعال، چارچوب مفهومی و عملیاتی طراحی موزه‌های علوم تشریح و در نهایت ویژگی‌های تعدادی از مهم‌ترین موزه‌های علوم در ایران و جهان مورد برریس قرار خواهد گرفت. 

کلیدواژه‌ها