نرخ پوشش تحصیلی آموزش عالی در کشورهای جهان

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

تمایل به آموزش، نهضتی جهانی است که حد و مرز نمی‌شناسد. طی سالیان اخیر رشد شتابان و فزایندۀ دسترسی به آموزش عالی در بسیاری از کشوها به عنوان پاسخی به ضرورت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد حمایت کشورها قرار گرفته است. این رویکرد باعث شده که آموزش عالی به عنوان یک نقطه کانونی که پیشرفت جوامع را در سایر زمینه‌ها نیز تضمین می‌کند توجه بسیاری را به خود جلب کند. به همین خاطر کشورها بر آن شدند تا نظام آموزش عالی خود را تا سر حد توان گسترش دهند با این وجود هنوز شاهد تفاوت زیاد کشورها از لحاظ گسترش آموزش عالی هستیم. یکی از مهم‌ترین شکاف‌های بین کشورهای غنی و فقیر مربوط به میزان دسترسی به آموزش عالی است که می‌توان آن را در قالب شاخص نرخ پوشش تحصیلی (GER) مورد بررسی قرار داد. در این مقاله با استفاده از آخرین آمار سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نرخ پوشش تحصیلی آموزش عالی در کشورها و مناطق مختلف جهان و به تفکیک جنسیت مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

کلیدواژه‌ها