دانشگاه های نامرئی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

ارتباطات علمی نقش عمده‌ای در فرآیند تولید و مصرف اطلاعات ایفا می‌کنند از این رو می‌توان آن را اساس علم توصیف کرد. دو رویکرد برای ارزیابی ارتباطات علمی وجود دارد: اولی رویکردی است که محققان علم‌سنجی از آن استفاده می‌کنند و نمود آن استنادهای دریافتی تولیدات علمی می‌باشد. دومین رویکرد نیز سعی دارد تا ارتباطات غیررسمی میان دانشمندان را مورد بررسی قرار دهد. صاحب‌نظران این ارتباطات غیررسمی میان دانشمندان را دانشگاه نامرئی می‌نامند. در این مقاله سعی می‌شود توضیحاتی در باب مفهوم دانشگاه نامرئی ارائه و انتقادات وارد بر آن مورد بررسی قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها