تولید علم ایران در سال 2008

نویسنده

-

چکیده

میزان مشارکت ایران در تولید علم جهانی، براساس شمارش نمایه‌های ایران در مؤسسه اطلاعات علمی آمریکا (ISI)، در سال 2008 نسبت به سال قبل 20/0 درصد افزایش یافته به طوری که از 62/0 درصد به 82/0 درصد رسیده است. تعداد کل نمایه‌های جهان نسبت به سال گذشته چهارده درصد افزایش یافته است، در حالی که تعداد کل نمایه‌های ایران نسبت به سال قبل پنجاه درصد رشد داشته است. در سال 2008، تعداد اسناد علمی نمایه شده ایران در علوم 13424 (93/0 درصد مقدار جهانی)، در علوم اجتماعی 487 (24/0 درصد مقدار جهانی) و در علوم انسانی و هنر 36 (03/0 درصد مقدار جهانی) و در مجموعه 13568 (82/0 درصد مقدار جهانی) می‌باشد. این در حالی است که مجموعه اسناد علمی نمایه شده ایران در سال قبل 9061(62/0 درصد مقدار جهانی) بوده است. رشد تعداد نمایه‌ها در سال 2008 نسبت به سال 2007 پنجاه درصد بوده است که در مقایسه با رشد تعداد نمایه‌ها در سال 2007 نسبت به سال 2006 (24 درصد)، تقریبا 5/1 برابر است که تفاوت چندانی با شتاب تولیدعلم سال گذشته ندارد. شیمی، ریاضیات و مکانیک جایگاه ممتازی را در منطقه و مجموعه کشورهای اسلامی دارد. دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران به ترتیب با 1661 و 1137 سند علمی نمایه شده مقام اول و دوم تولید علم کشور را به خود اختصاص داده که با مجموعه 2690 نمایه، همانند سال قبل بیست درصد نمایه‌های ایران را شامل می‌شود. دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه صنعتی شریف به ترتیب با 812 و 743 سند علمی نمایه شده، در رتبه‌های بعدی تولید علم کشور قرار دارند. 

کلیدواژه‌ها